Pierwszym w dziejach ludzkości wizerunkiem tłumacza, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, jest zachowana pieczęć z czasów sumeryjskiego imperium Sargona (2334-2279 r. p.n.e.), należąca do tłumacza sumeryjsko-melukhańskiego. Kraj Melukkha identyfikuje się jako Dolinę Indusu (największe miasta: Mohendżo Daro i Harappa), z której Sumerowie oraz Akadyjczycy importowali miedź, lapis lazuli, złoto i inne dobra. Cywilizacja Doliny Indusu jest jedną z kilku największych i najstarszych cywilizacji i jako taka uznawana jest za kolebkę cywilizacji indyjskiej. Najstarsze słowo na tłumacza ma być może właśnie indyjsko-sumeryjskie korzenie. Sumerowie tłumacza określali bowiem słowem ’targumannu’, poświadczonym też w języku staroasyryjskim. Niektórzy przypuszczają, że pochodzi ono z hetyckiego tarkummai ‘oznajmiać, przekładać’ – a język hetycki to przecież zanikły język z rodziny języków indoeuropejskich, rozpowszechniony w 2 tys. p.n.e. na terenie obecnej Turcji (Anatolia). Związek tego hetyckiego słowa z sanskrytem jest niewątpliwy: zawiera bowiem w sobie sanskrycki rdzeń czasownikowy ‘तर्ज् tarj’ [czytaj: tardź], który w sanskrycie znaczy: ‘wskazywać, pokazywać’ (por. तर्जनी tarjanī ‘palec wskazujący’), ‘ostrzegać, grozić, wytykać, karcić’ (por. तर्जना tarjanā ’nagana’). Rdzeń ten obecny jest także w języku arabskim (a także urdu), gdzie tłumacza określa się jako ‘tarjumān’ [czytaj: tardźuman] lub mutarjim (czytaj: mutadźrim, gdzie mu- jest prefiksem tworzącym formy imienne), czy wyrazie ‘dragoman’ używanym w Turcji i Europie, w tym w dawnej Polsce, na określenie tłumacza, który pośredniczył w kontaktach między państwami i kulturami. Ze względu na szerokie wykształcenie i ważną rolę dragomanów, byli oni bardzo szanowni. Tak jak tłumacz jest jednym z najstarszych znanych zawodów świata, podobnie słowo na jego określenie jest jednym z najstarszych – ponadto określane jest w licznych krajach podobnie, przypominając o jedności całej ludzkości mimo zróżnicowań językowych.

Pomagamy w tłumaczeniach języków indyjskich, zwłaszcza hindi, urdu, sanskrytu oraz nepalskiego. W razie potrzeby wskażemy też tłumaczy innych języków indyjskich.